De kosten voor een advocaat worden opgesplitst in de kosten die uw advocaat maakt en diens erelonen.

Onder kosten vallen o.a. het openen van het dossier, verplaatsingen, telefoon – en briefwisseling en griffie -, deurwaarder – of andere gerechtskosten.

Deze kosten worden forfaitair bepaald.

De erelonen zijn de vergoeding voor de prestaties van uw advocaat zoals o.a. consultaties, het voeren van onderhandelingen en het schrijven van dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies.

Voor de vergoeding van onze erelonen gebruiken wij een uurtarief.

Bij Hoista Advocaten wensen wij u bij aanvang van uw dossier een heldere inkijk te geven in onze kosten en erelonen.

Wij bespreken met u onze uurtarieven en de geschatte kostprijs van het dossier.

Bij opening van uw dossier vragen wij u steeds een voorschot, in functie van de aard en complexiteit van het dossier.

In sommige dossiers kan u genieten van de tussenkomst van een verzekering.

Bij de start van uw dossier gaan wij samen met u na of u over een rechtsbijstandsverzekering, dan wel een andere verzekering beschikt.

Indien u immers onder de waarborg van deze verzekering valt, worden de kosten voor de procedure en de kosten en erelonen van uw advocaat ten laste van de verzekering genomen.

Als verzekerde bent u steeds vrij in de keuze van advocaat.

Als u te weinig bestaansmiddelen heeft, kan u beroep doen op een pro deo – advocaat.

Net als bij een betalende cliënt biedt een advocaat in juridische tweedelijnsbijstand u advies en staat hij u bij in juridische procedures.

De juridische tweedelijnsbijstand kan volledig of gedeeltelijk gratis zijn. Indien u slechts in aanmerking komt voor de gedeeltelijke kosteloze bijstand, zal het Bureau voor Juridische Bijstand u berichten omtrent het bedrag dat u voorafgaandelijk aan de advocaat dient te betalen. Dit bedrag situeert zich tussen de 25,00 Euro en 125,00 Euro. De advocaat mag pas optreden na ontvangst van dit bedrag.

Als minderjarige heeft u steeds recht op een volledig gratis pro deo – advocaat.

Of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat hangt af van volgende inkomstengrenzen (sinds 1 januari 2021):

Alleenstaand:

 •  Volledige kosteloosheid max. € 1.226 netto/maand
 • Gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.226 en € 1.517 netto/maand

Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste:

 • Volledige kosteloosheid max. € 1.517 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 266,15 pp ten laste
 • Gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.517 en € 1.807 netto/maand (= gezinsinkomen) + € 266,15 pp ten laste

 

Een dossier pro deo kan u aanvragen via onze advocaten, u dient op de eerste consultatie volgende documenten mee te brengen:

 • Attest van samenstelling gezin van max. 15 dagen oud
 • Loonfiches of officieel overzicht van de instelling van de ontvangen uitkeringen/attest leefloon van het OCMW van de laatste 3 maanden van alle gezinsleden +18 jaar (Stortingsbewijzen worden niet aanvaard.)

 

  • Indien u geen inkomen heeft, noch uitkering ontvangt: negatief attest van de RVA
  • Indien meerderjarige inwonende kinderen geen inkomen verwerven: inschrijvingsbewijs van de school waar zij zijn ingeschreven of attest van de RVA (wachttijd)

 

 • Laatste aanslagbiljet personenbelasting
 • Indien u over een wagen beschikt: laatste afrekening verkeersbelasting.